Nincsenek termékek a kosárban.

Fogyasztóvédelmi tájékoztató

(A dokumentum letöltése/nyomtatása: ITT)

 • 1. SzolgáltatóTájékoztatjuk, hogy jelen webhelyet a

  Olcsomobil.eu Korlátolt Felelősségű Társaság

  Cégjegyzékszám: 01-09-936284 – Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
  Adószám: 22623764-2-43
  Székhely: Magyarország, 1214 Budapest, Szabadság utca 47. I. em. 7.
  Telephely: Magyarország, 1214 Budapest, Szabadság utca 47. I. em. 7.
  Üzleti tevékenység helye: Magyarország, 1211 Budapest, Színesfém u. 10.
  Telefon: +36 70 677 8521
  Webhely: https://egyedihatlapok.hu/
  E-mail: info@egyedihatlapok.hu

  (a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti.

  Jelen webhely:

  https://egyedihatlapok.hu/

  internetcímen elérhető webhely, az azon elérhető weboldalak és aloldalak.

 • 2. Hibás teljesítésA vállalkozás hibásan teljesít, ha a szolgáltatás vagy a termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.

  Nem teljesít hibásan a vállalkozás, ha Ön a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

  Vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy hat hónapon belül felismert hiba esetén a bizonyítás terhe a vállalkozást terheli.

 • 3. KellékszavatosságÖn a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

  Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

  Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

  Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

  Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő egy év.

  A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 • 4. TermékszavatosságIngó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – 3. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

  Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

  A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

  Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

  Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

  A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
  – a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  – a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  – a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

  A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

  Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 • 5. JótállásTájékoztatjuk, hogy webáruházunk nem forgalmaz a kötelező jótállásról szóló jogszabályok hatálya alá eső tartós fogyasztási cikkeket, és önként sem vállalunk jótállást a webáruházunkban megrendelhető termékekre.
 • 6. Elállási/felmondási jogÖn 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

  Az elállási/felmondási határidő:
  a) termék adásvételére irányuló szerződés esetében: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi;
  b) több termék szolgáltatásakor: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi;
  c) több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi;
  d) valamint az a), b), és c) pontok esetében Felhasználó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

  Ön elállási/felmondási nyilatkozatát bármilyen módon bejelentheti, akár szóban akár írásban.

  Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni vagy bejelenteni az alábbi elérhetőségek egyikére:

  Olcsomobil.eu Korlátolt Felelősségű Társaság
  Postacím: 1214 Budapest, Szabadság utca 47. I. em. 7.
  E-mail: info@egyedihatlapok.hu
  Telefon: +36 70 677 8521

  Ebből a célból felhasználhatja az alábbi linken letölthető elállási/felmondási nyilatkozatmintát is:

  ► elállási/felmondási nyilatkozatminta

  Illetve annak tartalmát innen kimásolhatja:

  Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

  (csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

   

  Címzett: Olcsomobil.eu Korlátolt Felelősségű Társaság
  Postacím: 1214 Budapest, Szabadság utca 47. I. em. 7.
  E-mail: info@egyedihatlapok.hu

   

  Alulírott ………………………………………………………………… kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

   

  Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

  A fogyasztó neve:

  A fogyasztó címe:

  A fogyasztó aláírása (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén):

   

  Kelt:

  Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi írásbeli elállási/felmondási nyilatkozatát, vagy a határidő utolsó napján szóban bejelenti azt. Önt terheli annak bizonyítása, hogy az elállási/felmondási jogát az itt írtaknak megfelelő módon és határidőben gyakorolta.

  Az elállási jog gyakorlását nem zárja ki a felbontott csomagolás és a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használat.

  Az elállás/felmondás joghatásai

  Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

  Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

  Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

  A termék visszaküldésének megszervezése és a visszaküldés költsége Önt terheli. Az árut visszajuttathatja személyesen is, az ügyfélszolgálattal történő előzetes időpont egyeztetés után.

  Elállás esetén az elállással érintett termék vételárát és a kiszállítás költségét is visszatérítjük Önnek.

  Az elállási/felmondási jog alóli kivételek:

  A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) alapján a fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát:
  a) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet az Ön utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen az Ön személyére szabtak;
  b) az Ön által már felbontott olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (felbontás előtt gyakorolható az elállási jog);
  c) továbbá lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően Ön a csomagolást felbontotta (felbontás előtt gyakorolható az elállási jog).

 • 7. Az Ön egyedi igényei alapján kialakított termékek tekintetében nem gyakorolható az elállási jogAmennyiben a megrenelési folyamat során az Ön által feltöltött képpel és/vagy az Ön által beküldött egyedi felirattal, illetve a Szolgáltató által választhatóvá tett képek/mintázatok közül Ön által kiválasztott képpel/mintázattal ellátott terméket rendel meg, abban az esetben ez a termék olyan nem előre gyártott terméknek minősül, amelyet az Ön utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő. Ebből kifolyólag az ilyen termékekre vonatkozóan Ön nem gyakorolhatja az elállási jogát.

  Ezzel kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy a távollévők közötti szerződés esetén a Fogyasztót megillető 14 napos indokolás nélküli elállási/felmondási jog a Megrendelő egyedi igénye szerint előállított termékek esetében nem gyakorolható.

  A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésének c) pontja szerint:

  “A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak”.

  A Megrendelő igénye szerint egyedi mintával, képpel, felirattal ellátott termékek megrendelése megfelel e rendelkezésnek. Ennek megfelelően az Ön igénye szerint kialakított, egyedi termékek megrendelése esetén Ön nem állhat el indokolás nélkül a vásárlástól a termék megrendelésének webáruházunk általi elfogadását követően. A megrendelés elfogadásáról minden esetben egyértelmű visszajelzést küldünk.

  Az, hogy Ön nem gyakorolhatja a 14 napos indokolás nélküli elállási/felmondási jogát, nem érinti az egyéb szavatossági jogait. Ugyanakkor a megrendelt terméket a létrejött polgári jogi szerződés szerint a Polgári Törvénykönyv XXXII. Fejezetének 6:215. § (1) bekezdése alapján köteles átvenni, valamint a termék ellenértékét és a szállítás költségét megfizetni.

 • 8. Panasztételi lehetőségek, vitarendezési fórumokAz alábbiakban az általános szerződési feltételek vonatkozó rendelkezéseinek idézésével tájékoztatjuk a panasztételi és vitarendezési lehetőségekről.
  • 8.1. Felhasználó a Szolgáltató szolgáltatására, tagjának, alkalmazottjának vagy a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására, az áru minőségére vonatkozó panaszával levélben, telefonon és elektronikus levélben fordulhat Szolgáltatóhoz az alábbi elérhetőségeken:Olcsomobil.eu Korlátolt Felelősségű Társaság

   Székhely: Magyarország 1214 Budapest, Szabadság utca 47. I. em. 7.
   Postacím: Magyarország 1214 Budapest, Szabadság utca 47. I. em. 7.
   Telefonszám: +36 70 677 8521
   E-mail cím: info@egyedihatlapok.hu

   Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, szükség szerint azonnal orvosolja. Amennyiben ez nem lehetséges, illetve a Felhasználó egyet nem értése esetén, valamint az írásban benyújtott panaszt Szolgáltató legkésőbb harminc napon belül írásban megválaszolja.

  • 8.2. Felhasználó (fogyasztó) a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatban a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület díjmentes eljárását is kérheti.Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

   Az eljárásra a fogyasztó – magyarországi – lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. A békéltető testületek elérhetőségei megtalálhatóak a https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek oldalon.

   A fogyasztó magyarországi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye állapítja meg.

   Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:

   Budapesti Békéltető Testület

   Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
   Telefon: +36 1 488 2186
   Fax: +36 1 488 2186
   E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
   Webhely: http://bekeltet.hu

   A fogyasztó erre irányuló kérelmében a fentiektől eltérő, másik békéltető testületet jelölhet meg.

   Magyarországon a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei megtalálhatók a https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek&pid=1&mid=1 oldalon.

   A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. Hatáskörébe tartozik a fent megjelölt témájú fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

   A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokról és kötelezettségekről.

  • 8.3. Ha Felhasználó (fogyasztó) az Európai Unióban él, az interneten vásárolt termékre, szolgáltatásra vonatkozó panaszával kapcsolatban igénybe veheti az Európai Bizottság alábbi online vitarendezési eszközét.Az Európai Bizottság online vitarendezési platformja

   Webhely: https://webgate.ec.europa.eu/odr

   Ezt az internetalapú platformot az EU azoknak a fogyasztóknak hozta létre, akik panasszal kívánnak élni az általuk online vásárolt termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban, és fel szeretnének kérni egy semleges harmadik felet (vitarendezési testületet) a panasz kezelésére.

   Az online vitarendezési platformról és használatáról, a vitarendezés módjáról további információkat a fenti link használatával elérhető webhelyen talál.

  • 8.4. Felhasználó az áru minőségére vonatkozó panaszával, Szolgáltató (tagjának, alkalmazottjának) vagy az érdekében vagy javára eljáró személynek a magatartására, tevékenységére vagy mulasztására, a szolgáltatás minőségére, felelősségi szabályok alkalmazására vonatkozó panaszával a magyarországi lakóhelye szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatalhoz, mint fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat. A területileg illetékes járási hivatalok elérhetőségei megtalálhatók a https://jarasinfo.gov.hu oldalon.Felhasználó panaszával fordulhat a Szolgáltató székhelye szerinti fogyasztóvédelmi hatósághoz is:

   Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály

   Cím: 1051 Budapest, Sas u. 19. III. em.
   Postacím: 1051 Budapest, Sas u. 19. III. em.
   Telefon: +36 1 450 2598
   Fax: –
   E-mail: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu
   Webhely: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/szervezeti-egyseg/fogyasztovedelmi-foosztaly-2017

  • 8.5. Adatkezeléssel kapcsolatos felügyeletFelhasználó jogérvényesítési lehetőségeit bíróság előtt gyakorolhatja, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:

   Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

   Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
   Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.
   Telefon: +36 1 391 1400
   Fax: +36 1 391 1410
   E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
   Webhely: http://www.naih.hu/

   A bírósági út választása esetén a per – az érintett Felhasználó választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható, mivel a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

2020.12.31.

Olcsomobil.eu Kft.

A weboldalon cookie-kat ("sütiket") használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk látogatóinknak. A cookie beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.

Close Popup
Adatvédelmi beállítások elmentve!
Adatvédelmi beállítások

Amikor meglátogat egy webhelyet az tárolhat vagy lekérhet információkat a böngészőben, főként sütik formájában. Itt beállíthatja személyes cookie szolgáltatásokat.


Google Tag Manager
 • _dc_gtm_UA-53692916-1

Google AdSense
 • _gcl_au

Facebook
 • _fbp

Optimonk
 • optiMonkClientId

Google Adwords

Összes tiltása
Mentés
Összes engedélyezése
Open Privacy settings